Privacy op persoonsgegevens

Home>WWNA>Privacy op persoonsgegevens
Privacy op persoonsgegevens 2018-03-29T21:20:14+00:00

Voetbalvereniging WWNA

WWNA, gevestigd aan Wieselsedwarsweg 28 te 7345 AB Wenum Wiesel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.wwna.nl
Sportpark Wiesel
Wieselsedwarsweg 28 te 7345 AB Wenum Wiesel (Apeldoorn)

De secretaris van onze vereniging is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van de voetbalvereniging WWNA. Hij/zij is te bereiken via secretaris@wwna.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
WWNA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers en e-mailadressen
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de KNVB Voetbal.nl app aan te maken en lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan openbare (sport)activiteiten, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website waar u vrijwillig aan deel neemt door lidmaatschap te betalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
WWNA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (waarvoor u zelf in de voetbal.nl app toestemming heeft gegeven).
 • Foto’s van onze (voetbal)activiteiten waarvoor u een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.
 • Foto’s van overige activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@wwna.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WWNA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven/informatie over wedstrijden of activiteiten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
WWNA neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. WWNA is een voetbalvereniging die haar wedstrijden, tuchtzaken en administratie centraal laat verwerken door de KNVB. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WWNA ) tussen zit.

WWNA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: KNVB Sportlink (Voetbal.nl app, contributiemodule, wedstrijdprogramma, ledenadministratie, relatieadministratie sponsoren en club van 100 leden).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WWNA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens; > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.
 • Personalia; > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.
 • Adres; > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.
 • Foto’s evenementen; > 2 jaar > Zolang deze nog enige actualiteit hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
WWNA deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WWNA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt WWNA uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De partijen waar wij gegevens mee uitwisselen zijn: KNVB, Bureau Halt (inzake tuchtzaken indien daar aanleiding voor is), Justitie (bij calamiteiten).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WWNA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WWNA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@wwna.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WWNA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WWNA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretaris@wwna.nl.

WWNA heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

WWNA haalt haar gegevens voor de website en voetbal.nl app uit een database van de KNVB. De gegevens worden enkel gevisualiseerd (naam en wedstrijdinformatie) maar zijn niet hard-copy aanwezig. De activiteiten van de KNVB worden door Sportlink verzorgd.

Beveiligingsmaatregelen
Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens zeer bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en we houden de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, nemen wij diverse maatregelen waaronder het volgende:

 • Sportlink host haar systemen bij een gerenommeerde hosting partij die beschikt over toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001 en SSAE 16 SOC 2;
 • De systemen van Sportlink worden gehost in een zwaar beveiligde omgeving die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is;
 • Communicatie tussen onze omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken);
 • Bijzondere informatie, zoals wachtwoorden, wordt versleuteld opgeslagen in onze databases;
 • Administratieve toegang tot onze systemen is uitsluitend mogelijk via een beveiligde verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben;
 • Onze systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates.

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze beveiliging kunt u mailen naar security@sportlink.com of secretaris@wwna.nl.

De standaard voorwaarden waarin alle verwerkingsovereenkomst gerelateerde zaken zijn geregeld is hier te downloaden.