• Ledenvergadering 22 mei 2023

 • Ledenvergadering 22 mei 2023

   

  aanvang 20.00 uur in het clubhuis van WWNA

   

  Agenda:

   

  1. Opening
  2. Ingekomen post
  3. Mededelingen bestuur
  4. Verslag vorige vergadering; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
  5. Begroting 2023-2024
  6. Verkiezing hoofdbestuur

  Aftredend per ledenvergadering van november en niet herkiesbaar:        

  Gert Jan Wassink, voorzitter

  Gerrit Zweekhorst, vice voorzitter

  Marianne Alofs, PR en Communicatie

  Arjan Testerink, Gebouwen

  Frits Beekhuis, secretaris

  Peter Jaspers, penningmeester

  Ruud Versloot, kantine

   

  Kandidaten voor genoemde functies kunnen zich, overeenkomstig hetgeen hierover in de statuten staat vermeld, tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden via secretaris@wwna.nl voor één van genoemde functies

   

  1. Stand van zaken rondom aftreden bestuur
  2. Rondvraag
  3. Sluiting